در آمریکا، استرالیا، اروپا، کانادا وامارات 

doctors

.اگر به دنبال نزدیک ترین پزشک فارسی زبان به خود می باشید، راهنما جیبی بهترین مرجع و راهنمای شما درسرتاسر جهان می باشد